Có 1 kết quả:

cuī cù

1/1

cuī cù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thúc đẩy, thôi thúc

Từ điển Trung-Anh

to urge

Một số bài thơ có sử dụng