Có 1 kết quả:

cuī chǎn

1/1

cuī chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to induce labor
(2) to expedite childbirth