Có 1 kết quả:

yōng bīng

1/1

yōng bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mercenary
(2) hired gun