Có 1 kết quả:

ào màn

1/1

ào màn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kiêu căng, ngạo mạn, ngạo nghễ

Từ điển Trung-Anh

(1) arrogant
(2) haughty