Có 1 kết quả:

ào rán

1/1

ào rán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kiêu căng, trịch thượng

Từ điển Trung-Anh

(1) loftily
(2) proudly
(3) unyieldingly

Một số bài thơ có sử dụng