Có 1 kết quả:

chuán lìng bīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

orderly