Có 1 kết quả:

chuán gào

1/1

chuán gào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to convey (a message)
(2) to inform