Có 1 kết quả:

chuán dān guǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) advertising leaflet
(2) circular