Có 1 kết quả:

chuán zōng jiē dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

to carry on one's ancestral line