Có 1 kết quả:

chuán bù

1/1

chuán bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to spread
(2) to hand down
(3) to disseminate