Có 1 kết quả:

chuán jiào tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

a mission (group of missionaries)