Có 1 kết quả:

chuán rè

1/1

chuán rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heat transfer
(2) heat transmission