Có 1 kết quả:

zhuàn rè xué

1/1

zhuàn rè xué

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) theory of heat
(2) heat transmission (physics)