Có 1 kết quả:

zhuàn lüè

1/1

zhuàn lüè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

biographical sketch