Có 1 kết quả:

chuán shū jù lí

1/1

Từ điển Trung-Anh

transmission distance