Có 1 kết quả:

zhài wù rén ㄓㄞˋ ㄨˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

debtor