Có 1 kết quả:

shāng jí wú gū

1/1

Từ điển Trung-Anh

to harm the innocent (idiom)