Có 1 kết quả:

shāng hé qi

1/1

shāng hé qi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to damage a good relationship
(2) to hurt sb's feelings