Có 1 kết quả:

shāng cán

1/1

shāng cán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disabled
(2) maimed
(3) crippled
(4) (of objects) damaged

Một số bài thơ có sử dụng