Có 1 kết quả:

shāng bā

1/1

shāng bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scar
(2) CL:道[dao4]