Có 1 kết quả:

shāng fēng

1/1

shāng fēng

phồn thể

Từ điển phổ thông

bị nhiễm lạnh, bị trúng lạnh

Từ điển Trung-Anh

to catch cold