Có 1 kết quả:

shǎ chā

1/1

shǎ chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) blockhead