Có 1 kết quả:

shǎ zi

1/1

shǎ zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idiot
(2) fool