Có 1 kết quả:

shǎ mào

1/1

shǎ mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) idiot
(3) foolish
(4) stupid