Có 1 kết quả:

shǎ qì

1/1

shǎ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) foolishness
(2) nonsense
(3) foolish