Có 1 kết quả:

shǎ li shǎ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) foolish
(2) stupid