Có 1 kết quả:

qīng tǔ xiōng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to pour out one's heart