Có 1 kết quả:

qīng xiàng

1/1

qīng xiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

khuynh hướng, xu hướng

Từ điển Trung-Anh

(1) trend
(2) tendency
(3) orientation