Có 1 kết quả:

qīng xiàng yú ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to incline to
(2) to prefer
(3) to be prone to