Có 1 kết quả:

qīng xiàn

1/1

qīng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to admire
(2) to adore