Có 1 kết quả:

qīng ěr ér tīng ㄑㄧㄥ ㄦˇ ㄦˊ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to listen attentively