Có 1 kết quả:

qīng tīng zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

listener