Có 1 kết quả:

qīng sù

1/1

qīng sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to say everything (that is on one's mind)