Có 1 kết quả:

xiàng yuán

1/1

xiàng yuán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pixel (remote sensing imagery)