Có 1 kết quả:

xiàng yàng

1/1

xiàng yàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

chỉnh tề, nghiêm chỉnh

Từ điển Trung-Anh

(1) presentable
(2) decent
(3) up to par