Có 1 kết quả:

xiàng piàn bù

1/1

xiàng piàn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) album
(2) photo album
(3) sketch book