Có 1 kết quả:

xiàng zhāng

1/1

xiàng zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) badge
(2) insignia
(3) lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader)