Có 1 kết quả:

xiàng mào

1/1

xiàng mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 相貌[xiang4 mao4]

Một số bài thơ có sử dụng