Có 1 kết quả:

xiàng nà me huí shìr

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not bad at all
(2) quite impressive