Có 1 kết quả:

xiàng yín

1/1

xiàng yín

phồn thể

Từ điển phổ thông

óng ánh, sáng bạc

Từ điển Trung-Anh

silvery