Có 1 kết quả:

Qiáo wù Wěi yuán huì ㄑㄧㄠˊ ㄨˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Overseas Chinese Affairs Council, Taiwan