Có 1 kết quả:

sēng ní

1/1

sēng ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Buddhist) monks and nuns