Có 1 kết quả:

sēng mào hóu

1/1

sēng mào hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) capuchin monkey
(2) genus Cebidae