Có 1 kết quả:

gù yōng

1/1

gù yōng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuê mướn