Có 1 kết quả:

gù yuán ㄍㄨˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển phổ thông

nhân viên, người làm