Có 1 kết quả:

jiāng gù xìng

1/1

jiāng gù xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rigidity