Có 1 kết quả:

jià céng

1/1

jià céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

valency shell (chemistry)