Có 1 kết quả:

jià lián wù měi

1/1

Từ điển Trung-Anh

inexpensive and of good quality (idiom)