Có 1 kết quả:

jià mù

1/1

jià mù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (marked) price
(2) tariff (in a restaurant etc)