Có 2 kết quả:

jià qiánjià qian

1/2

jià qián

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá tiền, giá cả

jià qian

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

price